ENGLISH

安博电竞 - 安博电竞治理结构

发布时间:2016-12-13 17:01:00

   党政联席会

   朱凌、孙孝文、罗蓉、李晓彬、程细得、胡华南、冯桂珍、琚超、丁江明、丛喆
 

   

 

  第三届教职工代表大会代表名单 

 (按姓氏拼音字母顺序排序) 

 主席团名单:胡志坚 李 芬 罗 蓉 裴志勇 王海燕 王丽铮 王世超  

 徐海祥 徐良杰 严仁军 张霖波 朱 凌   

 第 一 组:代表单位 高性能舰船技术教育部重点实验室、船舶工程系、海洋工程系(15) 

 组长:徐海祥 裴志勇 

 代表:蔡薇(女) 陈顺怀 丁江明 孔祥韶 乐京霞(女) 罗亮 毛筱菲(女)  

 茅云生 裴志勇 王丽铮(女) 向祖权 徐海祥 袁萍(女) 周利兰(女)  

 朱凌 

 列席:吴静萍(女) 

 第 二 组:代表单位 道路与桥梁工程系(9人) 

 组长:胡志坚 

 代表:方明镜 何雄君 胡志坚 刘芳(女) 罗蓉(女) 王红(女) 王向阳  

 杨德灿 张谢东       

 第 三 组:代表单位 结构工程系(10 

 组长:李晓彬 

 代表:郭细伟 李晓彬 李芬(女) 李之达 刘艾明(女) 潘晋(女) 吴卫国  

 张开银 严仁军 杨平  

 第 四 组:代表单位 交通运输管理系、交通工程系(9人) 

 组长:王海燕 徐良杰 

 代表:蒋惠园(女) 涂敏(女) 王海燕(女) 徐良杰(女) 杨家其 尹靓  

 张培林 张庆年 赵欣  

 列席:董升平 

 第 五 组:代表单位 院机关、实验中心(13) 

 组长:林文瑞 张霖波  

 代表:冯桂珍(女) 付义祥 郭荣 李春梅(女) 林文瑞  

 刘正国 王崎峰  王世超  徐林志 杨建华 姚裔虎 袁坤(女) 张霖波 

 列席:胡晓敏(女) 骆奇峰 宋冬南  张嵘峰  张晓燕(女)

 

  

 教学指导委员会

 组长:朱凌、王世超

 副组长:王丽铮、杨建华、王崎峰

 成员:徐海祥、裴智勇、胡志坚、王海燕、徐良杰、李晓彬、于有生、袁萍、尹靓、朱云升、丁涛、张霖波、胡晓敏、冯桂珍

 

  教授会

 主任:朱凌
 副主任:罗蓉、吴卫国
 秘书:徐海祥
 成员:胡勇、何雄君、蒋惠园、刘清、罗蓉、李廷秋、李之达、刘祖源、茅云生、王丽铮、吴卫国、熊鳌魁、徐海祥、杨平、杨家其、严仁军、杨吉新、张培林、张谢东、张开银、朱凌、朱顺应
 

 分学位委员会

 朱凌、罗蓉、何雄君、胡志坚、李晓彬、刘祖源、蔡薇、胡勇、严仁军、陈宁、刘清、徐良杰、毛筱菲

 

 学术分委员会

 主任:吴卫国
 副主任:朱凌
 委员:杨平、朱顺应、杨家其、张谢东、王丽铮、茅云升、李廷秋、张庆年、王向阳

                                    

 

  

                                            

附件: